بایگانی پیوند غضروف گوش به بینی

پیوند غضروف به بینی
جراحی بینی

پیوند غضروف به بینی

یکی از دغدغه های امروزی بیماران این است که آیا بینی شان در حین عمل به پیوند غضروف به بینی نیاز پیدا می کند یا