بایگانی چسب بینی

اسپلینت بینی
مراقبتهای جراحی بینی

اسپلینت بینی + زمان برداشتن آن

پس از انجام عمل بینی توسط جراح اولین اقدامی که صورت می گیرد قرار دادن اسپلینت بینی می باشد که به منظور محافظت از ساختار