بایگانی پلیپ بینی

پولیپ-بینی
جراحی بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی پولیپ های بینی توده های نرمی هستند که به علت تورم بیش از اندازه مخاط بینی و سینوس های ثانویه به عفونت های