بایگانی ماساژ بینی بعد عمل

نمونه جراحی بینی دکتر گیلدا گیوه چی
جراحی بینی

خمیازه کشیدن بعد از عمل بینی

خمیازه کشیدن بعد از عمل بینی آیا به تازگی جراحی بینی انجام داده اید؟ آیا از اینکه بخیه های بینی شما در حین خمیازه کشیدن