بایگانی فرورفتگی پره های بینی

فرورفتگی پره های بینی
جراحی بینی

فرورفتگی پره های بینی + درمان

فرورفتگی پره های بینی مشکلی است که می تواند در افراد به طور مادرزادی و یا به خاطر آسیبی که معمولاً به دلیل ضعیف شدن