بایگانی شستن صورت با چسب بینی

استحمام بعد از جراحی بینی
مراقبتهای جراحی بینی

نحوه استحمام بعد از جراحی بینی

در خصوص نحوه استحمام بعد از جراحی بینی باید گفت که توصیه می شود تا یک هفته پس از جراحی بینی و زمانیکه هنوز هم