بایگانی سینوزیت چیست

جراحی بینی

سینوزیت چیست

سینوزیت چیست در داخل جمجمعه و استخوان صورت، یک سری مجاری هوای توخالی وجود دارد. به این مجاری توخالی سینوس گفته می شود. زمانی که