بایگانی سوهان کشی بینی

جراحی بینی

 استفاده از سوهان در جراحی بینی

 استفاده از سوهان در جراحی بینی اکثر افرادی که برای جراحی بینی به مطب دکتر گیوه چی مراجعه می کنند، افرادی هستند که متقاضی جراحی