بایگانی سوراخ شدگی تیغه بینی

جراحی بینی
جراحی بینی

سوراخ شدگی تیغه بینی

سوراخ شدگی تیغه بینی : اصولا تیغه میانی بینی حفره های سمت  راست و چپ بینی را از هم متمایز می سازد . تیغه میانی