بایگانی سرطان سینوس

تومور سینوس
جراحی بینی

تومور سینوس

تومور سینوس : تشخیص و یافتن ضایعات بدخیم و تومور سینوس از جمله اقدامات بسیار تخصصی و پیچیده است. چرا که این نواحی امکان مشاهده و