بایگانی جراحی پل بینی

جراحی بینی

انواع پل بینی

  پل بینی چیست؟ برآمدگی استخوانی وسط بینی، یعنی حد فاصل بین دو چشم تا قبل از سوراخ های بینی به عنوان پل بینی شناخته