بایگانی جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی
جراحی بینی

سوراخ شدگی تیغه بینی

سوراخ شدگی تیغه بینی : اصولا تیغه میانی بینی حفره های سمت  راست و چپ بینی را از هم متمایز می سازد . تیغه میانی

جراحی بینی
جراحی بینی

عمل افتادگی نوک بینی

عمل افتادگی نوک بینی  نوک بینی نوک بینی شامل دو تا غضروف است که این غضروف ها به شکل کمان بر روی یک پایه مشترک