بایگانی جراحی بینی با آندوسکوپی

آندوسکوپی بینی
جراحی بینی

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی آندوسکوپ در واقع دوربینی است که می توان از آن برای مشاهده قسمت های داخلی بینی و سینوس استفاده کرد. از آندوسکوپ به