بایگانی جراحی بینی افراد سیگاری

جراحی بینی

جراحی بینی افراد سیگاری

افراد سیگاری از لحاظ سلامتی دچار آسیب هایی فراوانی هستند. نیکوتین با تاثیر بر غدد کلیوی بدن و تحریک سطح  فعالیت هورمون های کاهنده درد،