بایگانی تومورهای قاعده مغزی

آندوسکوپی بینی
جراحی بینی

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی آندوسکوپی بینی در دو جنبه متفاوت استفاده می شود یک جهت فقط برای بررسی داخل بینی و سینوس ها می باشد که به آن