بایگانی تزریق کورتون به ببینی

تزریق کورتون به بینی بعد از جراحی
مراقبتهای جراحی بینی

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

بسیاری از افراد بعد از عمل بینی دچار تورم و التهاب در بینی خود می شوند، که طبیعی بوده و بعد از گذشت یک مدت