بایگانی تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

تزریق کورتون به بینی بعد از جراحی
مراقبتهای جراحی بینی

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

بسیاری از افراد بعد از عمل بینی دچار تورم و التهاب در بینی خود می شوند، که طبیعی بوده و بعد از گذشت یک مدت