بایگانی ترمیم بینی

جراحی بینی

زمان مناسب برای جراحی ترمیم بینی

زمان مناسب برای جراحی ترمیم بینی جراحی بینی از جمله مواردی که در زیبایی یک فرد تأثیر می گذارد، داشتن صورتی زیبا و اجزای متناسب

تامین گرافت و ترمیم بینی
جراحی بینی

تامین گرافت و ترمیم بینی

تامین گرافت و ترمیم بینی : ممکن است در جراحی بینی که برای ترمیم آن انجام می شود پزشک جراح با مشکلاتی روبرو شود که

کاربرد پروتز در جراحی بینی
جراحی بینی

کاربرد پروتز در جراحی بینی

کاربرد پروتز در جراحی بینی: جراحی ترمیمی بینی یا جرای ثانویه گونه ای از جراحی بینی است که به منظور رفع اشکالات به وجود آمده