بایگانی ترمیم بینی با پروتز

کاربرد پروتز در جراحی بینی
جراحی بینی

کاربرد پروتز در جراحی بینی

کاربرد پروتز در جراحی بینی: جراحی ترمیمی بینی یا جرای ثانویه گونه ای از جراحی بینی است که به منظور رفع اشکالات به وجود آمده