بایگانی بیهوشی عمومی

خطرات بیهوشی در جراحی بینی
جراحی زیبایی بینی

خطرات بیهوشی در جراحی بینی

خطرات بیهوشی در جراحی بینی یکی از دغدغه بیماران عوارض داروهای بیهوشی می باشد. گاهاً بیماران از عوارض و خطرات احتمالی بیهوشی نگران می باشند.